Ekspeditsioon Wunderlich: 11 sisearhitektiExpedition Wunderlich: 11 interior architects

Kuidas luua sõbralikku ja vaimustavat ruumi? Mis teeb ruumi heaks? Kas Eesti ruumil on omapära? Kuidas õpetada neid, kes meie elukeskkonda kavandavad? Mida õppida pikaaegse kogemusega sisearhitektidelt ja disaineritelt? Käesolev näitus on katse rääkida ruumist, tema loojast ja kasutajast kui sidusast tervikust. Näituse keskmes on üksteist Eesti sisearhitekti ja disainerit, kes on kõik eri aegadel lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna. Näituse koostajate soov oli luua aktiivne, lavastuslik ja mänguline suhe Eesti sisearhitektuuri ja selle õpetamise ajalooga, leida selles rägastikus üles need väärtused ja teadmised, millel võiks olla tähtsust ka tänapäeval. „Ekspeditsioon Wunderlich” on korraga nii seikluslik rännak Eesti sisearhitektuuri (hariduse) ajalukku kui ka intiimne kohtumine persoonidega, kelle loodud keskkonnas me igapäevaselt liigume. Näitus sai teoks EKA sisearhitektuuri osakonna ja Eesti Arhitektuurimuuseumi koostöös, kus keskne roll oli EKA praegustel sisearhitektuuri tudengitel.

„Ekspeditsioon Wunderlich on sümboolne pühendus, hommage Richard Wunderlichi loomingule ja erialasele tegevusele. Richard Wunderlich (1902–1976) oli sisearhitekt ja mööblidisainer, praeguse EKA sisearhitektuuri osakonna esimene juhataja (1940–1941), teadaolevalt esimene Eesti sisearhitekt, kes omandas ka erialase hariduse – aastatel 1928–1929 õppis ta riigi stipendiaadina Kölni Werkschules just sisearhitektuuri. Wunderlich on seega üks Eesti sisearhitektuuri eriala kujunemise ja professionaliseerumise võtmefiguure, omamoodi isakuju, kuigi tema otsene mõju meie elukeskkonnale piirdub vaid üksikute säilinud mööblikomplektidega, neist tõenäoliselt tuntuim on presidendi kantselei koosolekute saali mööbel Kadriorus (1938).

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakond on väikeste vaheaegadega tegutsenud alates 1930. aastate lõpust. Vello Asi on oletanud, et just Wunderlich algatas omaaegses Riigi Kunsttööstuskoolis ruumikujunduse eriala loomise. Osakonda on juhtinud nii Eesti silmapaistvad arhitektid kui ka sisearhitektid. Pärast Richard Wunderlichi põgenemist Läände 1944. aastal sai toonase nimetusega Tallinna Riikliku Tarbekunsti Instituudi ruumikujunduse kateedri juhatajaks arhitekt Edgar Johan Kuusik (1944–1950). Tema järel juhtis nüüd juba Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi ruumikujunduse kateedrit arhitekt Edgar Velbri (1950–1967, vaheaegadega). Pärast teda on osakonna eesotsas olnud sisearhitektid – Väino Tamm (1968–1986), Leo Leesaar (1986–1995), Toivo Raidmets (1995–2014) ning Hannes Praks (2014–…).

Kõik näitusel portreteeritavad inimesed on tänaseks suure elu- ja töökogemusega isiksused. Näituse ettevalmistuste käigus avanes tegijatele 11 eriilmelist ja isiklikku sisearhitektimaailma, millest killuke on jõudnud ka väljapanekule. Näituse piiritlevad ajaliselt Bruno Tomberg, kes lõpetas õpingud 1950. aastal, ning Taso Mähar, kes lõpetas 1990. aastal.

Tudengiaegsed tööd, olgu 1940.–1950. aastate stalinismi või 1960.–1980. aastate modernismi erinevad kihistused, peegeldavad nii toonaseid pedagoogilisi printsiipe kui ka laiemaid ühiskondlikke protsesse. Ehitusse läinud objekte käsitlevad diplomitööd on realistlikumad, tasakaalukamad, põhjalikumalt läbi töötatud. Fiktiivsete projektide puhul on samas näha pulbitsevat loomingulisust, ruumifantaasiaid, mida nõukogude tegelikkuses teostada ei saanud.

How do you create a welcoming and inspiring space? What makes a space “good”? Is there a particular quality to Estonian space? How should those who design our living environments be educated? What can be learned from interior architects and designers with many years of experience? This exhibition is an attempt to speak about space, its creator, and its user as a coherent whole. At the focal point are 11 Estonian interior architects and designers, who have all graduated from the Estonian Academy of Arts’ (EAA) Department of Interior Architecture at one time or another. The authors endeavoured to establish an active, dramatic, and playful relationship with the history of Estonian interior architecture and its pedagogy; to pinpoint within its many layers the values and knowledge that remain important today. “Expedition Wunderlich” is simultaneously an adventurous journey into the history of Estonian interior architectural education and an intimate meeting with the persons, who created the environments we inhabit. The exhibition is a product of collaboration between the EAA Department of Interior Architecture and the Museum of Estonian Architecture. Current students played a central role in its compilation.

“Expedition Wunderlich” is a symbolic homage to the works and professional activity of Richard Wunderlich (1902–1976). Wunderlich was an interior architect and furniture designer, the first director (1940–1941) of what is now the EAA Department of Interior Architecture, and the first known Estonian interior architect to have acquired a degree in that field – from 1928–1929, he studied interior architecture at the Kölner Werkschulen in Cologne, Germany on a state scholarship. Thus, Wunderlich is a key figure in the development and professionalisation of the field of Estonian interior architecture. He is, in a way, a father of the field in Estonia, even though his direct impact on our contemporary living environment is limited to a mere handful of preserved furniture sets. Probably the most well-known of these is the furniture in the Meeting Hall of the Office of the President of Estonia in Kadriorg (1938).

The Estonian Academy of Arts’ Department of Interior Architecture has functioned since the late 1930s, with some brief interruptions in its activity. Vello Asi has speculated that it was Wunderlich, who initiated the establishment of the field of spatial design at the former Estonian State School of Industry. Over the years, a range of outstanding Estonian architects as well as interior architects have directed the department. After Wunderlich fled to the West in 1944, architect Edgar Johan Kuusik became Director of the Faculty of Spatial Design at what was then the Tallinn State Applied Art Institute (1944-1950). Following him in the post was architect Edgar Velbri (1950-1967, with interruptions), by then officially Head of the State Art Institute of the Estonian SSR’s Faculty of Spatial Design. Interior architects led the department after Velbri: Väino Tamm (1968–1986), Leo Leesaar (1986–1995), Toivo Raidmets (1995–2014) and Hannes Praks (2014–…).

All the individuals spotlit here have acquired as of today a wealth of life- and professional experience. 11 diverse and personal worlds of interior architects emerged during the preparations for the exhibition, which ranges temporally from Bruno Tomberg, who graduated in 1950, to Taso Mähar, who graduated in 1990.

The projects from the architects’ student years – no matter whether they stand as examples of various layers of 1940s–1950s Stalinism or 1960s–1980s Modernism – reflect both the pedagogical principles of the time and broader societal processes. The graduate projects meant to design buildings that were actually getting built are more realistic, balanced, and thoroughly-developed. At the same time, one can observe among the fantasy projects brimming creativity and spatial fantasies that could not have been carried out within the Soviet reality.

Näitusel osalevad / Participants

Bruno Tomberg, Leila Pärtelpoeg, Vello Asi, Teno Velbri, Mait Summatavet, Taevo Gans, Aulo Padar, Juta Lember, Eerik Olle, Pille Lausmäe, Taso Mähar

Kuraator / Curator

Carl-Dag Lige

Produtsent / Producer

Hannes Praks

Näituse kujundus / Exhibition design

Hannes Praks, Katrin Talvik, Merilin Tee, Sabine Suuster, Martin Saar, Karl Taul, Alden Jõgisuu, Tõnu Lensment

Graafiline kujundus / Graphic design

Aadam Kaarma

Veebidisain / Web design

Aadam Kaarma, Mikk Meelak

Fotograaf / Photography

Renee Altrov

Heli ja elektroonika / Audio and electronics

Hans-Gunter Lock, Taavi Tulev

Tekstid / Texts

Carl-Dag Lige

Keeletoimetus / Editing

Katrin Hallas

Tõlge / Translation

Adam Cullen

Korraldajad / Organisers

Eesti Arhitektuurimuuseum / Museum of Estonian Architecture Eesti Kunstiakadeemia / Estonian Academy of Arts

Toetaja / Supported by

Eesti Kultuurkapital / Cultural Endowment of Estonia

Täname / Special thanks to

Leida Tarvas, Raili Morgen, Marit Ilison, Annika Kaldoja, Helen Teetamm, Keiu Albi, Tiiu Saal, Raimond Ummus, Heleri Koltšin, Ardo Hiiuväin, Martin Kukk, Kaarel Kuusk, Sigrid Pavel, Avo Tragel, Mart Saarepuu, Kaido Kruusamets, Triin Ojari, Marju Meschin, Laos Koort, Einar-Rudolf Kiviloo, Mait Väljas, Sandra Kossorotova, Kino Sõprus, Les Petites Disainipood, Liviko, Rahvusooper Estonia, Tallinna Linnateater, Teater NO99, Ugala Teater, Vaba Lava, Vene Teater, Von Krahli Teater, Kanuti Gildi SAAL, Rahva Raamat

tagasi / back